Kaupan työnantajat – ylläpitäkää puhetta osaamisesta!

Kun selvitimme osaamisen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä kaupan alan asiantuntijoilta, kävi ilmi, että oman osaamisen päivittämisestä on työnantajan aloitteesta keskustellut viimeisen vuoden aikana vain 8,2 prosenttia. Omasta sekä työnantajan aloitteesta osaamisesta oli keskustellut kuluneen vuoden aikana 22,2 prosenttia. Vaikka luvut laskee yhteen, jää summa pieneksi. Vaikuttaa siltä, että kaupan alan työnantajat eivät syystä tai toisesta ota riittävästi asiantuntijoidensa kanssa esille heidän osaamiseensa liittyviä asioita.

Aloitteellisuudella hyvää ilmapiiriä ja tuloksia

On kaikkien etu, että työnantaja on aloitteellinen, kun on kyse asiantuntijoiden osaamisen kehittämisestä.
Tekemämme kyselyn avoimissa vastauksissa tuotiin esille, kuinka työnantajalla pitäisi olla ajankohtaisin tieto toimialan tulevista trendeistä ja osaamistarpeista. Jos tätä tietoa ei jaeta, voi työntekijä keskittää osaamistaan yrityksen kannalta sivuraiteille. Työnantajalla tulee olla näkemys siitä, millaista osaamista yritys tulevaisuudessa tarvitsee.

Osaamisen kehittämisen esille nostaminen on vahva viesti henkilöstölle siitä, että työnantaja on kiinnostunut asiantuntijoistaan. Heidät nähdään voimavarana ja yrityksen menestystekijöinä. Se myös vahvistaa asiantuntijoiden sitoutumista työhönsä sekä työnantajaansa. Hyvä vuorovaikutus tunnetusti parantaa yhteistyötä ja tuottaa tulosta.

Työnantajan aloitteellisuus ja sitä kautta positiivisen ilmapiirin luominen rohkaisee työntekijöitä huolehtimaan osaamisestaan tehokkaammin. Kyselymme vastauksista kävi ilmi, kuinka kouluttautumisen esille nostaminen tuntuu vaikealta, sillä osaamisen kehittämisestä ei työpaikalla puhuta juuri lainkaan. Näin ollen on työntekijälle helpompaa olla hiljaa kuin nostaa puheenaiheeksi sellainen asia, jonka tärkeydestä tai työnantajan suhtautumisesta siihen ei ole varma. Työnantaja voi ylläpitää puhetta osaamisesta esimerkiksi mahdollistamalla yksikkökohtaiset kahvihetket, joiden teemana on osaaminen ja sen suhde toimialan tulevaisuuden näkymiin.

On tärkeää kohdata työntekijät yksilöinä. Voidaan olettaa, että ne työntekijät, jotka ovat valmiiksi koulutusmyönteisiä, kouluttautuvat myös itse matalammalla kynnyksellä. Sen sijaan he, jotka ehkä koulutusta tarvitsisivat, eivät siihen hakeudu ilman kannustusta. Yleinen keskustelun ylläpitäminen työyhteisössä vahvistaa viestiä siitä, että koulutuksiin saa ja on toivottavaakin mennä mutta henkilökohtainen kannustus tuo viimeisen silauksen sille, että juuri minulla on mahdollisuus kehittyä.

Jotta kouluttautuminen onnistuu on huolehdittava siitä, että se on jokaiselle mahdollista. Osa saattaa jättää koulutustilaisuuden välistä, koska työtehtäviä on liikaa tai tarvittavaa sijaista ei ole talossa. Työnantajan onkin hyvä nostaa kannustamisen yhteydessä esille se, että he huolehtivat kaikkien mahdollisuudesta oman osaamisen kehittämiseen.

YTN Kaupan ala
Amalia Ojanen, asiamies
amalia.ojanen@ytn.fi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Ratavartijankatu 2B
00520 Helsinki

Käyntiosoite

Asemapäällikönkatu 12 B, 7.krs
00520 Helsinki