Osaamisella kilpailuetua kaupan alalle

Osaamisen kehittäminen on ollut runsaasti esillä tänä vuonna, eikä syyttä. Aiheesta puhuttaessa useasti nostetaan esiin vertailuja eri maiden välillä. Esimerkiksi OECD:n tutkimuksista käy ilmi, että Suomessa panostetaan osaamisen kehittämiseen paljon. Kohtaako nämä tutkimustulokset asiantuntijoiden työelämän tilanteen?

Selvitimme kaupan alan asiantuntijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämisestä työelämässä. Kysyimme, miten heidän mielestään alan yrityksissä henkilöstön osaamista kehitetään tulevaisuuden haasteita silmälläpitäen.

Vain 17,7 prosenttia vastaajista koki, että heidän yrityksessään kehitetään suunnitelmallisesti ja riittävästi. 13,4 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei heidän työpaikallaan kehitetä henkilöstön osaamista mitenkään. Osaamisesta ei edes keskustella työpaikoilla, sillä ainoastaan 8 prosenttia ilmoitti keskustelleensa aiheesta esimiehensä aloitteesta kuluneen vuoden sisään.

Toimialan murroksen ja työelämän muutosvauhdin keskellä nämä luvut ovat todella huolestuttavia. Kertooko se siitä, ettei ala halua muuttua vai siitä, ettei asiaa ole tiedostettu?

Jo yksin digitalisaatio ja verkkokauppa vaativat uudenlaista osaamista alalla ja senkin takia on erikoista, ettei osaamisen kehittämistä tehdä riittävän järjestelmällisesti kaupan alalla. Asiantuntijoiden osaamista ei siis hyödynnetä täysimääräisesti alalla. Jos vastaajien mielestä ainoastaan alle 20 prosenttia yrityksistä on valmistautunut suunnitelmallisesti tulevaan kilpailutilanteen yhä kiihtyessä, on perustellusti syytä olla huolissaan.

Digitalisaation ja alan murroksen myötä on jo tehty lukuisia organisaatiomuutoksia, jotka varmasti alalla jatkuvat. Uudenlaiselle osaamiselle on kysyntää, johon on lopulta valmistauduttu heikosti. Harvoissa yrityksissä on ennen irtisanomisia kartoitettu jo olemassa olevan henkilöstön osaaminen tai kehitetty osaamista tuleviin tarpeisiin. Näin toimittaessa menetetään samalla elintärkeää toimialaosaamista, jota moni asiantuntija on vuosia alalla työskennellessään kartuttanut. Puhumattakaan uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksien innovoimisesta, joihin varmasti pitkään alalla toimineilla olisi näkemyksiä.

Ratkaisuna näiden tilanteiden välttämiseksi esitimme alkuvuodesta vuosittaiset osaamiskeskustelut. Niissä kartoitettaisiin asiantuntijoiden työtehtävien edellyttämä osaaminen, kehittämistarpeet sekä miten tehtävä osaamisen näkökulmasta muuttuu tulevaisuudessa. Keskustelun perusteella on helppo laatia henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, jonka avulla osaamispääoma kasvaisi hyödyttäen niin yksilöä kuin yritystäkin. Omalta osaltaan tämä myös lisäisi yrityksen tuottavuutta, työhyvinvointia, motivaatiota ja antaisi eväitä myös innovointi- ja kehitystyöhön.

Pelkkä lisäkouluttaminen ei kuitenkaan itsessään riitä, vaan niiden on vastattava tulevaisuuden tarpeisiin. Vaikka saman koulutuksen tarjoaminen laajalle joukolle on kustannustehokasta, ne eivät välttämättä tuo riittävästi tarvittavaa osaamista lisää. Ilman osaamiskartoitusta on mahdotonta tietää, millaista osaamista kullakin on jo entuudestaan ja missä asioissa kunkin pitäisi kehittyä. Koulutusten tarjonnassa on huomioitava entistä enemmän yksilön valinnanvapautta.

Osaamiskartoitus ja –keskustelu tulisi ottaa pysyväksi prosessiksi yrityksissä, mutta ennen kuin nämä ovat vakiintuneet osaksi yrityksen toimintaa, tulisi kuitenkin kattava osaamiskartoitus toteuttaa vähintään ennen organisaatiomuutoksia.

Osaamisella on mahdollista saavuttaa merkittävää kilpailuetua niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla ja siihen kannattaa investoida!

Teksti:
Joonas Kopra
YTN kaupan alan vastuullinen asiamies
joonas.kopra@ytn.fi

 

Ennakoivalla osaamisen kehittämisellä vastataan tulevaisuuden muutostilanteisiin
  • Alan asiantuntijoista vain vajaa 18 prosenttia kokee, että organisaation osaamistarpeita ja koulutusvaihtoehtoja kehitetään suunnitelmallisesti.
  • Parantaa yrityksen ketteryyttä muuttuvassa maailmassa.
  • Luodaan kilpailuetua saamalla tulevaisuudessa tarvittava osaaminen ajoissa yrityksen käyttöön.
  • Edesautetaan innovointia ja uusien liiketoimintojen syntyä.

Lisätietoa kyselytutkimuksemme tuloksista kaupan alan asiantuntijoiden osaamisen kehittämisestä ja toimenpide-ehdotuksiamme tilanteen parantamiseksi löydät Osaamisen kauppalistasta.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Ratavartijankatu 2B
00520 Helsinki

Käyntiosoite

Asemapäällikönkatu 12 B, 7.krs
00520 Helsinki